Thời sự văn học nghệ thuật

3/8
11:39 AM 2019

KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH VHNT TRUNG ƯƠNG

Chiều 1-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 6 nhiệm kỳ 2016-2021. PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, chủ trì kỳ họp.

Thực hiện chức năng tư vấn cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng đã tư vấn giúp Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Hội đồng đã nghiệm thu và thanh lý hợp đồng hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đối với 14 tác phẩm triển khai năm 2017, bao gồm 11 bản thảo sách và 3 bài viết.

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học để thực hiện chức năng tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Ban Đảng các đề tài, đề án khoa học cấp Ban Đảng: Đề án “Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng lực lượng cán bộ làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay”; đề tài: “Nhận diện các khuynh hướng vận động và phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay”. Triển khai thực hiện 3 đề tài khoa học cấp Ban Đảng năm 2019 do Hội đồng chủ trì: Đề tài “Vấn đề nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng các tư tưởng lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam hiện nay”; đề tài: “Về mối quan hệ giữa chính trị và văn nghệ từ thời kỳ Đổi Mới đến nay”; đề tài: “Sự nhất quán và tiếp tục phát triển đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng từ Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) đến nay”.

Hội đồng đang tích cực triển khai thực hiện các công việc trọng tâm được xác định trong Kế hoạch công tác năm 2019, bao gồm: Chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị tập huấn về chủ đề “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật” năm 2019 cho các học viên khu vực phía Bắc tại Thành phố Hải Phòng và phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8 và tháng 9 năm 2019; mở Lớp bồi dưỡng dành cho đội ngũ các cây bút trẻ viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong cả nước; xin ý kiến ủy viên Hội đồng về chủ đề Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét, quyết định.

(Theo: qdnd.vn)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *