Tin tức

29/7
12:04 PM 2016

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LẦN THỨ IV KHOÁ IX (NHIỆM KỲ 2015-2020)

Tại Hà Nội, trong các ngày 20, 22, 25 tháng 7 năm 2016, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khoá IX) đã tiến hành Hội nghị toàn thể lần thứ tư.

                                                                                              Nhà thơ Hữu Thỉnh-Chủ tich HNV Việt Nam

1. Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo của Thường trực Ban chấp hành kiểm điểm tình hình hoạt động của Hội sau 1 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX. Hội nghị nhất trí cho rằng, một năm qua, tình hình văn học tiếp tục phát triển trên tất cả các mặt sáng tác, lý luận phê bình, xây dựng đội ngũ, đi thực tế và công bố tác phẩm. Ban chấp hành đã có nhiều cố gắng tập trung công sức củng cố các Hội đồng chuyên môn, các Ban công tác, đưa các hoạt động của Hội vào nề nếp. Việc xét giải thưởng hàng năm và kết nạp hội viên mới có chuyển biến tốt, theo hướng chất lượng và hiệu quả. Tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 có nhiều cải tiến về nội dung và hình thức, để lại dư luận tốt cho khách yêu thơ trong và ngoài nước. Tổng kết Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4 nghiêm túc, thận trọng, có thêm nhiều tác phẩm hay. Việc xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước công phu, thận trọng, tôn trọng điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình, có vận dụng và xem xét toàn diện tình hình thực tiễn của Hội. Tổ chức Hội nghị lý luận, phê bình lần thứ 4 tại Tam Đảo và các cuộc kỷ niệm 100 năm sinh các nhà thơ Xuân Diệu, Ngân Giang, Yến Lan chu đáo, góp phần đẩy mạnh hoạt động lý luận phê bình của Hội. Sau học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, Ban chấp hành đã xây dựng Chương trình hành động cụ thể nhằm đổi mới toàn diện phương thức hoạt động của Hội, phấn đấu để có thêm nhiều tác phẩm hay.

Các cơ quan cấp 2 của Hội có cố gắng bước đầu, kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung mọi cố gắng nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động.

Hội nghị nhất trí với những nhiệm vụ đề ra cho 6 tháng cuối năm 2016.

2. Hội nghị đã dành nhiều thời gian làm việc với Ban biên tập Tuần báo Văn nghệ, biểu dương những cố gắng và chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót, và biện pháp khắc phục.

3. Hội nghị thảo luận và thông qua Đề án tổ chức Hội nghị đại biểu Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX, dự định tổ chức vào trung tuần tháng 9 năm 2016 tại Thủ đô Hà Nội.

4. Hội nghị đã dành nhiều thời gian nghe báo cáo hoạt động của Nhà xuất bản Hội Nhà văn và cho ý kiến phương hướng kiện toàn đội ngũ lãnh đạo đảm bảo Nhà xuất bản hoạt động có chất lượng, hiệu quả.

5. Với sự nhất trí cao, Hội nghị bầu bổ sung nhà văn Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh vào Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam  khoá IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

T/M BAN CHẤP HÀNH

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Nhà thơ HỮU THỈNH (đã ký)

 


 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *