Thời sự văn học nghệ thuật

18/11
10:19 PM 2019

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI VHNT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VN LẦN THỨ VI

Sáng 18-11-2019, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VI – nhiệm kỳ 2019-2024, đã khai mạc. 518 đại biểu, trong đó có 385 đại biểu dân tộc thiểu số trên cả nước, đã tham dự đại hội. Dự lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương; đại diện các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành.

Với hơn 1.000 hội viên, 40 tổ chức cơ sở hội và chi hội thuộc 40 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong nhiệm kỳ V (2014-2019), Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã hướng nhiều hoạt động về vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, cổ vũ, tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ phát huy khả năng sáng tạo.

Đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số đã sôi nổi, tự tin bước lên diễn đàn văn học, nghệ thuật thông qua nhiều sáng tác chất lượng thuộc các lĩnh vực văn học, âm nhạc, múa, mỹ thuật, sân khấu – điện ảnh, nhiếp ảnh, lý luận phê bình, văn nghệ dân gian.

Trong nhiệm kỳ mới 2019-2024, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam xác định tiếp tục trở thành mái nhà chung cho các tác giả dân tộc thiểu số; động viên các văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm chất lượng; tiếp tục đầu tư và tổ chức điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số…

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những kết quả của Hội, toàn thể hội viên và các văn nghệ sĩ, nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân tộc thiểu số trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả đáng trân trọng đó đã góp phần thiết thực, hiệu quả vào xây dựng và phát triển văn hóa, văn nghệ và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, những thành tựu giá trị và bản sắc độc đáo của văn hóa 54 dân tộc anh em không chỉ làm cho văn hóa Việt Nam đậm sắc màu phong phú, mà còn góp phần củng cố sự thống nhất ý chí, tinh thần, tình cảm, tạo nên sức mạnh nội sinh bền vững của khối đại đoàn kết dân tộc, giúp nền văn hóa Việt Nam không ngừng phát triển thống nhất trong đa dạng, tỏa sáng trong dòng chảy văn minh nhân loại.

Để tiếp tục hoàn thành và hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ khó khăn đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin rằng, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn trong tổ chức tập hợp văn nghệ sĩ, nghệ nhân vì văn hóa dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; dùng tài năng của mình góp phần thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật, trực tiếp nhất là Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 Một trong những nhiệm vụ cấp bách của Hội là xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sáng tác biểu diễn, sưu tầm, lý luận, phê bình cả về số lượng, chất lượng, vững vàng tài năng, am hiểu sâu sắc văn hóa dân tộc mình, gắn bó mật thiết với quê hương, nỗ lực sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, hấp dẫn quần chúng.

Cùng với đó, Hội cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò của các hội, chi hội các tỉnh, thành phố, phối hợp thường xuyên và có hiệu quả với các hội chuyên ngành và các cấp từ trung ương đến địa phương để thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các hội văn học nghệ thuật trung ương và địa phương cần chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất, dành sự quan tâm và tạo nguồn lực xứng đáng để hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số phát triển, tiếp tục góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội diễn ra đến hết ngày 19-11 với nhiều nội dung: Đóng góp vào các báo cáo và phương hướng nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa VI; thông qua sửa đổi điều lệ Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, tham luận về phát triển văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số…

(Theo: hanoimoi.com.vn)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *