Thời sự văn học nghệ thuật

20/11
10:04 PM 2019

ÔNG NÔNG QUỐC BÌNH TÁI ĐẮC CỬ CHỦ TỊCH HỘI VHNT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VN KHÓA VI

Ngày 19/11/2019, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã bế mạc. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 người. Ông Nông Quốc Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ba Phó Chủ tịch Hội gồm ông Cao Duy Sơn, ông Sơn Lương và bà Niê Thanh Mai. Đại hội cũng bầu ra các Ủy viên Ban Thường vụ Hội, Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, Hội tiếp tục củng cố xây dựng lực lượng, tập hợp đoàn kết văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số nỗ lực sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có nội dung, tư tưởng và nghệ thuật nhuần nhuyễn, lành mạnh ở tầm cao mới, phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống vùng dân tộc miền núi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật ngày càng cao của đồng bào dân tộc cả nước. Hội nâng cao nhận thức cho các văn nghệ sỹ trong đấu tranh phản bác, chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Tùy theo khả năng, Hội có chính sách đãi ngộ, tôn vinh tác giả, tác phẩm tiêu biểu, các văn nghệ sỹ cao tuổi có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số; đẩy mạnh phát hiện, chăm lo, bồi dưỡng những nhân tố mới có năng khiếu sáng tạo văn học nghệ thuật, đặc biệt là các tác giả trẻ là người dân tộc thiểu số ở các vùng miền trên cả nước.

Hội có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận, phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; tạo cơ hội cho các văn nghệ sỹ trẻ giao lưu, tiếp xúc với những tác giả có kinh nghiệm, thành tựu trong sáng tác; tổ chức những chuyến đi thực tế bổ ích, thiết thực, nhằm động viên khích lệ, sáng tạo những tác phẩm chất lượng, giá trị.

Hội cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, sưu tầm, nghiên cứu lý luận phê bình văn học, nghệ thuật theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, phấn đấu có thêm những tác phẩm chất lượng, có giá trị khoa học và thực tiễn, phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc cuộc sống con người vùng dân tộc thiểu số trong lịch sử và hiện tại, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Các hội viên đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu bế mạc tại Đại hội, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam Nông Quốc Bình nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Hội sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, đưa hoạt động của Hội cũng như sự nghiệp văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số có những bước phát triển hơn nữa, phù hợp và theo kịp sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

(Theo: TTXVN)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *