Tin tức

16/7
11:26 PM 2020

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO TỒN KHU DI TÍCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

UBND tỉnh Điện Biên vừa phê duyệt Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ” giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Theo đó, Đề án nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, hướng tới mục tiêu bảo tồn, tôn tạo, phục dựng để gìn giữ lâu dài di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình phụ trợ liên quan. Qua đó phát huy giá trị di tích trong việc tôn vinh ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ, giáo dục truyền thống cho các thế hệ nhân dân Việt Nam. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng, phát triển nền kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung, thiết thực thực hiện thành công công cuộc xóa đói giảm nghèo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc. Đề án sẽ được tập trung thực hiện theo ba giai đoạn chính: Giai đoạn đến năm 2020, giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030. Trong đó, các nhiệm vụ cụ thể được triển khai từng bước như lập quy hoạch; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học; sưu tầm, bảo quản và trưng bày hiện vật; trùng tu, tôn tạo các điểm di tích thành phần; giải phóng các công trình và hộ dân sinh sống trong khu vực bảo vệ di tích, tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các điểm di tích; đầu tư xây dựng các tuyến đường và công trình phụ trợ; cải tạo, bổ sung hạng mục đối với một số công trình tưởng niệm hiện có và xây dựng mới công trình Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ (trên đồi F), Tượng đài Thanh niên xung phong Điện Biên Phủ (tại huyện Tuần Giáo), đầu tư phục dựng bản Thái Noong Nhai.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng du lịch liên quan đến di tích Chiến trường Điện Biên Phủ nhằm phát triển hơn nữa loại hình du lịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án; chủ động tham mưu UBND tỉnh đề nghị các Bộ, ngành Trung ương phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện cho tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp huy động các nguồn lực lồng ghép với vốn ngân sách để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý để chủ trì, phối hợp triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu Đề án.

(Theo: dangcongsan.vn)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *