Thời sự văn học nghệ thuật

2/4
3:21 PM 2019

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 60 NĂM ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN – ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH (19/5/1959-19/5/2019)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Nội dung Hướng dẫn nêu rõ: Tuyên truyền sâu rộng, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta, đặc biệt là của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; qua đó góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, của bộ đội “Cụ Hồ”, nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước năm 2019.

Bản Hướng dẫn yêu cầu tổ chức hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng, thiết thực và hiệu quả, bảo đảm đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, gắn kết với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

4 nội dung trọng tâm tuyên truyền

1. Tuyên truyền về đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của đế  quốc Mỹ và chính quyền ngụy trong việc thiết lập phòng tuyến ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam qua tuyến vận tải Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định quyết định mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và Quân đội ta.

2. Tuyên truyền nghệ thuật tổ chức, xây dựng và chiến đấu cùng những chiến công vang dội trên trận tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; nêu bật tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hữu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là của bộ đội Trường Sơn.

3. Tuyên truyền, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn và những bài học kinh nghiệm xây dựng tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

4. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, bộ, ngành và địa phương; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam.

  Một số hoạt động trọng tâm:

- Tổ chức lễ kỷ niệm cấp bộ, ngành tại Hà Nội; Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia; Xây dựng phim tài liệu về 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn…

-Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo chí, qua các ấn phẩm tuyên truyền và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.  

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các ban, bộ, ngành và cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương căn cứ vào tình hình cụ thể, chỉ đạo lựa chọn hình thức kỷ niệm phù hợp, như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; các hoạt động tri ân, gặp mặt, giao lưu với cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong - những người đã từng làm việc, công tác và chiến đấu ở Trường Sơn; tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật về Trường Sơn và bộ đội Trường Sơn, về Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí, qua các hội nghị nội bộ, các sinh hoạt chính trị - xã hội thường kỳ.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm, biên soạn và phát hành đề cương tuyên truyền; phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm; theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, báo cáo Ban Bí thư.

Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản tuyên truyền về ngày kỷ niệm; đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát việc xuất bản và phát hành các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền về lịch sử dân tộc, về Đảng, về các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.

- Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện trực quan, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc nhất là địa phương, khu dân cư tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua.

Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và các ngành, đoàn thể Trung ương chủ động phối hợp các ban, bộ, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan để làm tốt công tác tuyên truyền. Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức công bố và phát sóng Phim tài liệu kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn; Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm.../.

(Nguồn: dangcongsan.vn)

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *