Tin tức

17/12
10:28 PM 2017

HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN VIỆT NAM ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

Ngày 17/12/2017, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến dự lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, GS, TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho biết: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam được thành lập năm 1967, đến nay Hội đã xây dựng và phát triển được hơn 1.400 hội viên, trong đó có nhiều hội viên người dân tộc thiểu số; hoàn thành nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa - văn nghệ các dân tộc Việt Nam. Hội đã hoàn thành Dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2008-2017” với gần 4.000 công trình sưu tầm, nghiên cứu, phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian” cho 600 nghệ nhân và tiến hành thực hiện Tổng kiểm kê vốn di sản văn hóa, văn nghệ tại các tỉnh, thành trong cả nước.Bên cạnh việc tìm hiểu, ghi chép để làm các công trình sưu tầm, nghiên cứu, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức phục dựng và truyền dạy những loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian tiêu biểu.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong 50 năm qua của đội ngũ những nhà nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian cả nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Tòng Thị Phóng cho rằng: Sự nghiệp xây dựng đất nước đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cần quan tâm, khích lệ hội viên nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cần chuyển trọng tâm từ nghiên cứu, sưu tầm sang nghiên cứu chất lượng cao, áp dụng các lý thuyết mới, các phương pháp nghiên cứu mới vào thực tiễn để xây dựng các công trình có giá trị cao hơn về khoa học và tính nhân văn sâu sắc. Bên cạnh đó, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cần tiếp tục phấn đấu để thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ nhà nghiên cứu về văn hóa văn nghệ dân gian cả nước, trong đó cần bám sát đặc điểm văn hóa vùng miền, từng dân tộc để nghiên cứu, làm sao cho mỗi công trình phản ánh chân thực nhất những giá trị văn hóa hồn cốt của dân tộc.

Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp và giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí của mình là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp quan trọng, hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng, Nhà nước tin cậy giao phó.

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tòng Thị Phóng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và Huân chương Độc lập hạng Nhì cho GS, TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vì có những đóng góp trong công tác sưu tầm, lưu giữ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian của dân tộc.

(Nguồn: dangcongsan.vn)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *