Tin tức

10/4
10:16 PM 2019

BỘ VH-TT-DL KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 33-NQ/TW TRONG 5 NĂM QUA

Ngày 10-4-2019, Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã làm việc tại Bộ VHTTDL về kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết này trong 5 năm qua. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Bộ VHTTDL.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ VHTTDL cho biết: Thời gian qua, công tác quán triệt Nghị quyết, truyên truyền thực hiện Nghị quyết đã được Bộ VHTTDL triển khai quyết liệt dưới nhiều hình thức. Đặc biệt, cấp ủy các cấp phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thông qua các nhiệm vụ chuyên môn, chức năng của đơn vị thực hiện các hoạt động tuyên truyền với nội dung phong phú đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân về các nhiệm vụ trong Nghị quyết 33- NQ/TW. 5 năm qua, Bộ đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 2 dự thảo Luật, 16 Nghị định, 06 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 đề án về giáo dục, đào tạo; hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đặt hàng 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, ngành khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù lĩnh vực VHNT đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học như "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của phương tiện truyền thông mới", "Phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong xây dựng đạo đức, lối sống trong giai đoạn hiện nay", thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia "Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Báo cáo của lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng phân tích, nêu rõ những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 33 trong thời gian tới. Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu gồm: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa trong đổi mới và phát triển bền vững; đổi mới tư duy lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về phát triển văn hóa, xây dựng con người; hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy quản lý văn hóa theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo vai trò kiến tạo phát triển văn hóa, xây dựng con người, tăng cường hiệu quả các hệ thống thiết chế văn hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có vai trò lớn trong việc tham mưu, thực hiện Nghị quyết 33. Báo cáo này sẽ góp phần rất quan trọng trong việc hoàn thiện báo cáo của Ban Chỉ đạo, báo cáo của việc thực hiện của Chính phủ do Bộ VHTTDL là chủ trì làm. Trong đó phải đánh giá làm sao để toát lên được tình hình, thực trạng văn hóa con người Việt Nam. Đặc biệt là phải đánh giá được sự tiến bộ qua 5 năm thực hiện, và những thách thức để có giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng: Các ý kiến tại buổi làm việc đã đưa ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, qua đó góp phần cho Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tốt trình Ban Bí thư tại Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Xây dựng văn hóa con người Việt Nam có ý nghĩa và vị trí rất quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước cũng xác định văn hóa là tinh thần, xây dựng văn hóa tức là tạo ra sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển; Đồng thời lưu ý Bộ VHTTDL cần cố gắng hơn nữa trong một số lĩnh vực, như nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động văn hóa, văn nghệ. Một số vấn đề cần có sự đánh giá, nghiên cứu sâu hơn như hoạt động lễ hội truyền thống; tình trạng xâm hại di sản văn hóa; xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật./.

(Nguồn: bvhttdl.gov.vn)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *