Eliot (nhà thơ Anh gốc Mỹ): Cái xác anh trồng năm ngoái trong vườn/ Đã bắt đầu nẩy mầm chưa? Thanh Quế: Tôi như thấy những tháng năm đời mình còn lại/ Là những tháng năm vay mượn của các anh/ Những người đã khuất (Nói với một người anh - nhớ Lê Anh Xuân)

   

Những tờ quyết định
Cập nhật: 10:47:00 16/7/2010

Mong tờ quyết định đứng ra thu hồi...

Th¬ ch©m

Nh÷ng tê quyÕt ®Þnh

Thu­ë ®Êt nư­íc nhiÒu n¬i gi¶i táa

KhiÕn d©n m×nh vÊt v¶ tru©n chuyªn

Trêi kia cao l¾m ë trªn

V× ai ®Þnh gi¸ cho nªn nçi nµy?

B¸o ®¨ng bµi ai hay, ai biÕt

D©n kªu hoµi thèng thiÕt l¾m thay

Bao lÇn c­ưìng chÕ ®ã ®©y

KÎ nghÌo thªm khæ bÐo gÇy C«ng ty…

Ch÷ ký nµo cã ®i, cã l¹i

“Hoa hång” nµo trong c¸i phong thư­

§Êt d©n trång, ë tõ x­a

Ký tê QuyÕt ®Þnh… thu mua gi¸ bÌo.

Ngư­êi b¸n ®Êt gieo neo, r¬i lÖ

CÇm Ýt tiÒn mua mÐ ®åi xa

N¾ng m­a khai khÈn ®Õn giµ

Mong tê QuyÕt ®Þnh ®õng ra thu håi

Th©n Nh©n Sinh

T¹i

¤ng hËn sao kh«ng sím ghÕ leo...

Buån... so lò b¹n phÊt nh­ư diÒu!

Suy ra: lo lãt kh«ng hÒ kiÕt

NgÉm kü: tr×nh thư­a còng ®ñ ®iÒu

Tr¸ch phËn « - dï sao gÆp muén

Than ®êi tri kû ch¼ng bao nhiªu...

Suy ®i ngÉm l¹i tr¨m phÇn... ch¾c

T¹i m¶ «ng cha t¸ng... cuèi ®Ìo!!!

NguyÔn TiÕn

 

Kh«ng hiÓu ý tèt

Mét «ng ®ang phãng xe trªn ®­ưêng th× thÊy ng­ưêi phô n÷ l¸i chiÕc xe ch¹y ngư­îc chiÒu hÐt to:

- Heo!

- Chã! - ¤ng nµy lËp tøc tr¶ miÕng.

Ch­a kÞp h¶ hª v× tµi ®èi ®¸p nhanh cña m×nh, xe cña «ng ta ®©m sÇm vµo mét con heo n»m gi÷a ®ư­êng.

Bµi häc rót ra: “NÕu ngư­êi ®µn «ng bÞ phô n÷ chöi rña th× cè nghe xem hä nãi vÒ c¸i g×”.

Ngµy tr¨ng lư­ìi liÒm

Trong qu¸n ru­îu, mét anh kÓ chuyÖn:

- Nµy, ngư­êi ta nãi r»ng diÖn tÝch trªn mÆt tr¨ng ®ñ cho hµng triÖu ng­ưêi sèng ®Êy!

- §Õn ngµy tr¨ng khuyÕt th× lén cæ c¶ nót!

- õ nhØ!

Kh«ng ph¶i chuyÖn nhá

B¹n tï hái nhau:

- T¹i sao anh ph¶i vµo ®©y?

- T«i bá vî…

- ThÕ th«i sao? ChuyÖn nhá mµ!

-… tõ trªn lÇu ba xuèng.

Kh«ng thÊy g× th× æn

T¹i tr¹m ®iÖn cao thÕ, chµng c«ng nh©n ®ang söa ch÷a trªn nãc nãi víi anh ®øng d­ưíi ®Êt:

- £! Mµy cã thÊy 4 sîi d©y ®ang thßng xuèng kh«ng?

- ThÊy råi!

- ThÊy råi h¶? CÇm lÊy 2 sîi xem! Cã thÊy g× kh«ng?

- Hai sîi nµy kh«ng cã vÊn ®Ò g×.

- Kh«ng sao h¶? Tèt! §õng ®ông vµo 2 sîi d©y kia nhÐ, ®iÖn cao thÕ sê vµo lµ ch¸y thµnh than ®Êy!

NhÇm lÉn tai h¹i

Nh©n viªn ®Õn c¬ quan lµm viÖc víi hai tai b¨ng bã. SÕp ng¹c nhiªn hái:

- ChuyÖn g× ®· x¶y ra víi cËu vËy?

- H«m qua, vî ®i v¾ng nªn t«i ph¶i ñi ®å. Khi c« Êy gäi ®iÖn tho¹i vÒ, t«i ®· s¬ ý nhÊc bµn ñi lªn nghe.

- V« lý! T¹i sao tai kia cña anh còng bÞ b¨ng bã?

- Th­ưa, t«i l¹i nhÇm lÉn n÷a v× véi gäi b¸c sÜ.

Träng §¹t s­u tÇm


Tắt Telex VNI

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Tên của bạn

 

Email

   

Ý kiến của bạn

 

1
Tin mới