Sao Mai: Nghe còi tàu thuỷ thì có gì là lạ/ Sao nghe bao giờ cũng cứ xa?
   

Cựu Chủ tịch Quốc hội bàn việc sửa Hiến pháp
Cập nhật: 15:39:00 25/6/2010
Nếu nhân dân được tham gia và phúc quyết sửa đổi Hiến pháp lần này thì đây là một cơ hội to lớn do ta tạo ra để thúc đẩy mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới đất nước - Nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An.

Sẽ sửa Hiến pháp ngay cuối năm nay